fbpx

Inicjatywa Lokalna

Urząd Miasta Poznania wtorek, 22 luty 2022 211

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowanie inicjatyw służy realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz wpływa na poprawę warunków ich życia. 

Realizacja zadań infrastrukturalnych, w ramach systemu inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców (Wydział Gospodarki Komunalnej), cieszy się w naszym mieście nieustannie dużym zainteresowaniem. Uzyskanie zamierzonego celu w stosunkowo szybkim czasie zachęca poznaniaków do podjęcia inwestycji infrastrukturalnych wspólnie z Miastem. W katalogu zadań wyszczególnionych w ustawie znajdują się również zadania dotyczące infrastruktury technicznej.

Rocznie wpływa do Wydziału około 20 wniosków. Powyższy system funkcjonuje od ponad 20 lat a jego efekty rzeczowo - finansowe są znaczne.

Jakie zadania można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach inicjatywy lokalnej, która została określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), realizuje zadania polegające na budowie:

 • sieci wodociągowych,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • nawierzchni dróg i chodników,
 • oświetlenia ulicznego.

Sposób finansowania Inicjatywy Lokalnej 

Wysokość dofinansowania ze strony Miasta wynosi 50%. Możliwe jest jego zwiększenie do 75%, przy czym należy to uzasadnić. Środki finansowe nie są przekazywane na konto wnioskodawcy. Po zakończeniu robót budowlanych wnioskujący przystępują do rozliczenia inwestycji razem z pracownikami Oddziału Nadzoru i Inwestycji Lokalnych.

Wartość całej inwestycji (100%) to suma robocizny (wykonawstwo-kosztorys) i kosztów okołoinwestycyjnych, które ponoszą mieszkańcy np.: dokumentacja techniczna, przetarg, akt notarialny, mapy, prowadzenie konta. Koszty okołoinwestycyjne należy umieścić we wniosku w pozycji nr 6. Dofinansowanie obliczamy od łącznej kwoty planowanych zadań.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w mieście Poznaniu.

Zgodnie z art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą to zrobić w sposób:

 • Bezpośredni,
 • Za pośrednictwem organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - fundacji i stowarzyszeń,
 • Za pośrednictwem podmiotów: stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Jak powinien wyglądać wniosek i gdzie się go składa?

Wniosek należy wypełnić zawierając w nim między innymi:
 • opis planowanej inwestycji wraz z szacunkową wartością zadania,
 • informacje o wielkości dofinansowania ze strony Miasta.

Wniosek należy uzupełnić niezbędnymi załącznikami, którymi są:

 1. Opinia Rady Osiedla odnośnie planowanej inwestycji,
 2. Dokumentacja techniczna,
 3. Kosztorys inwestorski,
 4. Pozwolenie na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - zaświadczenie o braku przeciwskazań do rozpoczęcia robót,
 5. Zaświadczenie o rejestracji Stowarzyszenia, jeśli takowe zostało założone.

Wniosek na realizację jest rozpatrywany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że odpowiedź na wniosek powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do urzędu (w sprawach skomplikowanych do 60 dni). W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub wymaga uzupełnień, wnioskujący zostanie poproszony o stosowne uzupełnienia.

Wnioski mogą być składane w sposób ciągły. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie wynikają ze specyfiki działania samorządu i wydatkowania środków publicznych na realizację zadań samorządu. 

Kto dokonuje oceny wniosku?

Wnioski weryfikują pracownicy oddziału, następnie przedstawiają je Komisji, której zadaniem jest ich ocena. Komisja składa się z 6 osób: Przewodniczącego - Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa, 2 radnych Miasta Poznania oraz 3 przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Kryteria oceny wniosku

Kryteriami oceny wniosku są między innymi celowość realizacji inwestycji, jej znaczenie, możliwość realizacji, wkład wnioskodawcy czy stopień skompletowania niezbędnej dokumentacji.

Podstawa prawna Inicjatywy Lokalnej

Działamy w oparciu o następujące przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie,
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach,
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Uchwała z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Statystyki

W roku 2020 Miasto wspólnie z mieszkańcami zrealizowało infrastrukturę o łącznej wartości blisko 1 500 000 zł, w tym:

 • sieć wodociągową - 469 mb,
 • sieć kanalizacji sanitarnej - 467 mb,
 • nawierzchnię - 3 605,70 m2,
 • oświetlenie uliczne - 115,50 mb, 3 słupy.

Nadchodzące wydarzenie

Cze 4

 10:00 - 14:00

RODZINNE BIEGANIE ZE SPAR JUŻ 4 CZERWCA
Organizator: SPAR Polska

Media społecznościowe

Image

Katalog firm

Warte uwagi

Radar pogodowy